HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LỆNH VẬN CHUYỂN ĐIỆN TỬ


Để thực hiện quản lý lệnh điện tử, chúng ta cần hiểu quy trình vận hành của nó.thì để ký lệnh điện tử ta có 5 trạng thái cơ bản của lệnh đó là:

Chuyến Đi Dự Kiến

Lệnh Đã Cấp Cho Lái Xe

Lệnh Đang Thực Hiện

.

Lệnh Đã Hoàn Thành

Lệnh Đã Hủy

+ Danh Sách Chuyến Đi Dự Kiến: Tất cả các nốt giờ và tuyến vận chuyển có thể có sau khi khởi tạo thông tin trên phần mềm.

+ Danh Sách Lệnh Đã Cấp Cho Lái Xe: Là lệnh sau khi thực hiện ký lệnh đã được cấp cho lái xe ( tại bước này là lệnh đã ở trạng thái có thể bán vé )

+ Danh Sách Lệnh Đang Thực Hiện: Sau khi lái xe tiếp nhận lệnh sẽ chuyển sang trạng thái lệnh đang thực hiện. Ở bước này lệnh sẽ có trạng thái chờ bến ký hoặc bến đã ký tương ứng với việc bến đã đóng dấu xác nhận lệnh này hay chưa.

+ Danh Sách Lệnh Hoàn Thành: Sau khi hoàn thành chuyến đi lái xe vào ứng dụng xác nhận kết thúc hành trình thì lệnh sẽ được chuyển sang trạng thái này ( ở trạng thái này sẽ không thể bán vé được nữa ).

+ Danh Sách Lệnh Đã Hủy: Khi Lệnh ở trạng thái Đã Cấp Cho Lái Xe hoặc Lệnh Đang Thực Hiện nếu có gì sai sót hoặc thay đổi người dùng có thể hủy lệnh để ký lại. Sau khi thực hiện hủy lệnh sẽ chuyển sang trạng thái lệnh đã hủy.

- Sau đây Sơn Phát C&T sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng lệnh 1 cách chi tiết nhất.


 
 

1. Chức Năng Lệnh Điện Tử

Sau khi truy cập trang web và đăng nhập

(1) Tại giao diện trang chủ chọn  Lệnh Điện Tử.

2.  Kiểm Tra Thông Tin Lệnh

(2) Ở giao diện Lệnh Điện Tử, anh/chị chú ý đến cột danh sách chuyến đi dự kiến có 2 phần cần phải quan tâm là ngày giờ xuất bến và tuyến vận chuyển 

(3) Sau khi xác định đúng ngày giờ xuất bến và tuyến vận chuyển anh/chị chọn nút ký lệnh.

3.  Xác Nhận Thông Tin Lệnh

Tại giao diện Ký Lệnh Cố Định Thông Tin (Cố Định Nốt Tài) anh/chị chú ý đến 3 mục chính:

(1) Biển Kiểm Soát.

(2) Lái xe tiếp nhận lệnh.

(3) (4) Ký từ ngày, Ký đến ngày.

Chọn lần lượt (1) Biển Kiểm Soát, (2) Lái xe tiếp nhận lệnh.

(3) (4) ký từ ngày đến ngày ví dụ ở đây là 9/11/2022 - 11/11/2022.

(5) Tích chọn tất cả các ngày đã chọn 

(6) sau đó chọn nút Ký Lệnh để xác nhận ký.

4. Nhập Mã Bảo Mật

(1) Anh/Chị nhập  Mã Bảo Mật ( Sơn Phát cung cấp) 

(2) Rồi  ấn nút Xác Nhận để hoàn tất ký lệnh.

5. Hủy Lệnh 

Sau khi ký lệnh thành công, Lệnh vừa ký sẽ hiện thị trên cốt Danh Sách Lệnh Đã Cấp Cho Lái Xe. (1) Trong trường hợp ký sai lệnh hoặc đổi xe anh/chị có thể thực hiện thao tác hủy lệnh khi nhấn vào dấu  tương ứng với lệnh cần hủy.

 
 


- (2) Chọn Xác Nhận để hoàn tất hủy lệnh.

6. Ký Lại Lệnh

Trong trường hợp Anh/Chị đã hoàn thành ký lệnh nhưng xảy ra lỗi không thể chuyển trạng thái lệnh sang đã ký hoặc chưa có chuyến đi bán vé, (1) Anh/Chị chọn nút  Ký Lại Lệnh .

(2) Chọn  Xác Nhận  để hoàn tất ký lại lệnh.


                                                                              Bài viết có hữu ích vơi bạn không?     Hữu ích     Không hữu ích