BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ HSM KÝ LỆNH VÀ VÉ ĐIỆN TỬ

GÓI HỢP TÁC ĐẶC BIỆT HILO -  SCA

500.000 đ/đơn vị sử dụng

  • Ký số trực tiếp trên phần mềm, không cần USB Token
  • Không giới hạn số lượng lệnh vận chuyển vé,xe khách ký phát hành trong 01 năm
  • Tích hợp sẵn trong ký Lệnh vận chuyển và Vé xe khách điện tử
  • Miễn phí  Sử dụng thử phần mềm Hợp đồng điện tử Hilo - Contract