BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ HSM KÝ LỆNH VÀ VÉ ĐIỆN TỬ

GÓI HỢP TÁC ĐẶC BIỆT HILO - CA

500.000 đ/đơn vị sử dụng

  • Chứng thư số server lưu khóa trên thiết bị HSM tốc độ ký cao
  • Không giới hạn số lượng lượt ký cho Lệnh vận chuyển điện, vé xe điện tử trên hệ thống của Sơn Phát trong 01 năm
  • Tích hợp sẵn để ký Lệnh vận chuyển điện tử và Vé xe khách điện tử
  • Miễn phí  sử dụng thử phần mềm Hợp đồng điện tử Hilo - Econtract