Thiết lập người bán vé

Cấp quyền cho nhân viên của doanh nghiệp vận tải thực hiện bán vé cho hành khách.

Ký lệnh điện tử

Ký lệnh điện tử để cấp lệnh cho lái xe và khởi tạo chuyến đi trên phần mềm bán vé.

Bán vé

Nhân viên của doanh nghiệp vận tải thực hiện bán vé cho hành khách.