BIỂU MẪU DÀNH CHO BẾN XE

 1. Mẫu số 01  - Kế hoạch triển khai về việc hỗ trợ kết nối, khai báo dữ liệu, và áp dụng biện pháp quản lý khi thực hiện việc bán vé xe khách điện tử và cấp lệnh vận chuyển điện tử. Bấm vào biểu tượng  để tải xuống.

 2. Mẫu số 01.1  Kế hoạch triển khai về việc hỗ trợ kết nối, khai báo dữ liệu, và áp dụng biện pháp quản lý khi thực hiện việc bán vé xe khách điện tử và cấp lệnh vận chuyển điện tử dành cho Bến xe không sử dụng thiết bị của Sơn PhátBấm vào biểu tượng  để tải xuống.
 3. Mẫu số 02  -  Công văn gửi Bến xe đối lưu về việc  phối hợp thực hiện việc cấp lệnh điện tử cho doanh nghiệp vận tải. Bấm vào biểu tượng  để tải xuống.

 4. Mẫu số 03 - Thông báo về việc triển khai thực hiện Lệnh điện tử, và kiểm soát vé điện tử với khách đi xe tại Bến . Bấm vào biểu tượng  để tải xuống.

 5. Mẫu số 04 Thông báo lần 3 về việc hỗ trợ kết nối, khai báo dữ liệu, và áp dụng biện pháp quản lý khi thực hiện việc bán vé xe khách điện tử và cấp lệnh vận chuyển điện tử. Bấm vào biểu tượng  để tải xuống.

 6. Mẫu số 05 Thông báo về việc  triển khai thực hiện việc bán vé xe khách điện tử và cấp lệnh vận chuyển điện tử tại Bến xe. Bấm vào biểu tượng  để tải xuống.

 7. Mẫu số 06  Thông báo về việc từ chối phục vụ xe của Doanh nghiệp chưa thực hiện vé điện tử . Bấm vào biểu tượng  để tải xuống.

 8. Mẫu số 07 - Công văn Bến xe gửi doanh nghiệp về việc ủy thác bán vé tại Bến xe . Bấm vào biểu tượng  để tải xuống.

 9. Mẫu số 08 - Thông báo phát thanh về triển khai vé và lệnh điện tử. Bấm vào biểu tượng  để tải xuống.
 10. Mẫu điền thông tin lái xe để khởi tạo tài khoản cho lái xe.  Bấm vào biểu tượng  để tải xuống.

 1. Mẫu công văn hỗ trợ kết nối và ký cấp Lệnh điện tử cho doanh nghiệp triển khai Lệnh vận chuyển điện tử. Bấm vào biểu tượng  để tải xuống.
 2. Mẫu công văn ủy thác bán vé. Bấm vào biểu tượng  để tải xuống.
 3. Mẫu điền thông tin khởi tạo dữ liệu dành cho doanh nghiệp sử dụng lệnh điện tử . Bấm vào biểu tượng  để tải xuống.
 4. Mẫu điền thông tin khởi tạo dữ liệu dành cho doanh nghiệp sử dụng vé điện tử. Bấm vào biểu tượng   để tải xuống.
 5. Mẫu điền thông tin khởi tạo dữ liệu dành cho doanh nghiệp sử dụng lệnh điện tử và vé điện tử. Bấm vào biểu tượng   để tải xuống.