HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ LÁI XE THUỘC CÔNG TY 


1. Chức năng quản lý thông tin lái xe thuộc công ty

- Sau khi truy cập trang web và đăng nhập.

- Tại giao diện trang chủ chọn Quản lý thông tin(1) -> Lái xe thuộc công ty (2).

2. Thêm, sửa, xóa lái xe

Thêm lái xe: 

1. Trong giao diện Lái xe thuộc công ty ấn vào nút Thêm (1).

2. Ở form điền thông tin anh/chị điền đầy đủ các thông tin của lái xe (2).

3. Tích vào Tạo tài khoản lái xe theo số điện thoại (3) để tạo tài khoản lái xe (bỏ tích để không tạo tài khoản lái xe).

4. Ấn lưu (4) để lưu lại thông tin.

Sửa lái xe:

1. Trong bảng hiện thị danh sách lái xe, chọn lái xe muốn sửa thông tin và ấn vào nút sửa (1).

2. Sửa lại thông tin trong form sửa thông tin  (2).

3. Ấn lưu để lưu lại thông tin (3).

Sửa lái xe:

1. Trong bảng hiện thị danh sách lái xe, chọn lái xe và ấn vào nút xóa (1).

2. Ấn xác nhận để xóa lái xe  (2).

3. Tạo tài khoản lái xe, đặt lại mật khẩu tài khoản lái xe

Tạo tài khoản lái xe:

1. Trong bảng hiện thị danh sách lái xe, chọn lái xe và ấn vào nút tạo tài khoản (1).

2. Nhập mật khẩu cho lái xe sau đó ấn lưu  (2).

Đặt lại mật khẩu tài khoản lái xe:

1. Trong bảng hiện thị danh sách lái xe, chọn lái xe và ấn vào nút đặt lại mật khẩu (1).

2. Nhập mật khẩu cho lái xe sau đó ấn lưu  (2).