PHIÊN BẢN 3.2.0.1

Thông tin thay đổi phần mềm Quản Lý Bến Xe (Phiên bản 3.2.0.1)  - cập nhật ngày 06/01/2023

1.Sản phẩm Điều độ:

1.1. Cấp lệnh xuất bến

  • Hiệu chỉnh chức năng:  

+ Giao diện:+ Ô chọn "Lệnh vận chuyển" hiển thị "Lệnh XB lúc: <Ngày giờ xuất bến kế hoạch>" khi chọn lệnh điện tử 

+ Sửa nút Xác nhận thành nút Ký lệnh 

+ Khi chọn Lệnh điện tử: Mặc định tích Truyền tải và disable checkbox 

+ Bỏ danh sách mã QR khách hàng.  

+ Bổ sung biển số xe vào Title (màu success với xe đủ điều kiện cấp lệnh, màu error với xe không đủ điều kiện cấp lệnh) 

+ Kiểm tra lái xe đã tiếp nhận lệnh đang chọn hay chưa và hiển thị ra giao diện. 

+ Bổ sung các hướng dẫn và lưu ý cho người dùng 

+ Khi ấn xác nhận vẫn kiểm tra lái xe đã tiếp nhận hay chưa. 

+ Kiểm tra lái xe chưa tiếp nhận lệnh sửa cảnh báo: 

"Lái xe chưa tiếp nhận lệnh này! 

Bến xe lưu ý nhắc nhở lái xe tiếp nhận Lệnh trên app Slaixe để đảm bảo pháp lý! 

Bạn vẫn muốn tiếp tục cấp lệnh?"

1.2. Cấp phép lên nốt

  • Hiệu chỉnh chức năng: 

+ Ô chọn "Lệnh vận chuyển" hiển thị "Lệnh XB lúc: <Ngày giờ xuất bến kế hoạch>" khi chọn lệnh điện tử 


PHIÊN BẢN 3.1.0.1

Thông tin thay đổi phần mềm Quản Lý Bến Xe (Phiên bản 3.1.0.1)  - cập nhật ngày 20/12/2022

1. Sản phẩm Báo cáo bến xe

1.1. Báo cáo Nhật trình xe:

- Bổ Sung Cột. 

        + Lệnh mã lệnh xuất bến 

        + Danh sách lái xe 

        + Người cho xe vào bến 

        + Người cấp lệnh xuất bến 

        + Người cấp phép lên nốt 

        + Người thanh toán 

        + Người cho xe ra bến 

        + Trạng thái ký lệnh vận chuyển (Đã ký, Chứa ký) 

        + Trạng thái truyền tải lệnh vận chuyển (Chưa truyền tải, Truyền tải thành công, Truyền tải gặp lỗi)

- Bổ sung tính năng: 

        + Xem chi tiết Lệnh 

        + Truyền tải lại 

        + Ký lệnh 

        + Xem chi tiết lái xe tại chuyến đi 

1.2. Báo Cáo Xe Trả Khách.

- Bổ sung cột dữ liệu: 

     + Mã lệnh trả khách 

     + Người thực hiện xác nhận trả khách 

    + Trạng thái ký lệnh vận chuyển (Đã ký, Chứa ký) 

    + Trạng thái truyền tải lệnh vận chuyển (Chưa truyền tải, Truyền tải thành công, Truyền tải gặp lỗi) 

- Bổ sung tính năng: 

    + Xem chi tiết Lệnh 

    + Truyền tải lại 

    + Ký lệnh 

1.3. Báo Cáo Xe Tăng Cường

- Bổ sung các thông tin vào danh sách: 

   + Mã lệnh vận chuyển 

   + Người cho vào bến 

   + Người cấp phép 

   + Người thanh toán 

   + Người cấp lệnh 

   + Người cho ra bến 

   + Danh sách lái xe 

   + Trạng thái ký lệnh vận chuyển (Đã ký, chưa ký) 

   + Trạng thái truyền tải lệnh vận chuyển (Chưa truyền tải, Truyền tải thành công, Truyền tải gặp lỗi) 

-   Bổ sung tính năng: 

   + Xem chi tiết Lệnh 

   + Truyền tải lại 

   + Ký lại lệnh 

1.4. Báo Cáo Xe Không Đủ Điều Kiện

- Bổ sung các thông tin vào danh sách

   + Mã lệnh vận chuyển 

   + Người cho vào bến 

   + Người cấp phép 

   + Người thanh toán 

   + Người cấp lệnh 

   + Người cho ra bến 

   + Trạng thái ký lệnh vận chuyển (Đã ký, chưa ký) 

   + Trạng thái truyền tải lệnh vận chuyển (Chưa truyền tải, Truyền tải thành công, Truyền tải gặp lỗi) 

   + Danh sách lái xe 

- Bổ sung tính năng: 

   + Xem chi tiết Lệnh 

   + Truyền tải lại 

   + Ký lại lệnh 


PHIÊN BẢN 3.0.0.1

Thông tin thay đổi phần mềm Quản Lý Bến Xe (Phiên bản 3.0.0.1) - cập nhật ngày 11/12/2022

1. Sản Phẩm Điều Độ

1.1. Danh sách Điều độ - đăng tài

Nội Dung: Bổ sung nút hướng dẫn sử dụng.

Sửa lại text ở các trạng thái lệnh:

- "Đang lấy dữ liệu lệnh" => "Đang tự động tải Lệnh..." 

- "Chưa có lệnh điện tử" => "Chưa sử dụng Lệnh điện tử" 

- "Lái xe chưa xác nhận lệnh" => "Lái xe chưa nhận Lệnh" 

Sửa lại icon và màu sắc các trạng thái lệnh (xem ảnh đính kèm).

1.2. Chức năng Cấp phép lên nốt

- Lệnh vận chuyển: Hiển thị tất cả những lệnh mà DNVT đã ký cho xe. Chỉ cho phép chọn 1 lệnh. 

- Khi ấn cấp phép đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện, nếu người dùng chọn lệnh vận chuyển từ danh sách lệnh được trả ra, hệ thống sẽ kiểm tra xem lái xe đã tiếp nhận lệnh đó hay chưa. 

- Nếu chưa hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo lái xe chưa tiếp nhận lệnh, người dùng có muốn tiếp tục thực hiện câp phép hay không. 

- Nếu người dùng chọn Đồng ý, hệ thống thực hiện cấp phép như bình thường. 

 

1.3. Chức năng Cấp lệnh xuất bến

- Lệnh vận chuyển: Hiển thị tất cả những lệnh mà DNVT đã ký cho xe. Chỉ cho phép chọn 1 lệnh (mặc định sẽ chọn lệnh khi Cấp phép lên nốt). 

- Khi ấn xác nhận cấp lệnh xuất bến, nếu người dùng chọn lệnh vận chuyển từ danh sách lệnh được trả ra, hệ thống sẽ kiểm tra xem lái xe đã tiếp nhận lệnh đó hay chưa. 

- Nếu chưa hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và thông báo yêu cầu lái xe tiếp nhận lệnh đó rồi mới cho cấp lệnh xuất bến.

2. Sản Phẩm Thanh Toán

2.1. Danh sách đơn hàng

Nội Dung: Bổ sung nút hướng dẫn sử dụng.

2.2. Hóa đơn điện tử

- Bổ sung các cột: Mã tra cứu, Tổng tiền trước thuế, Tổng tiền thuế, Thành tiền. 

2.3. Lịch Sử Giao Dịch 

- Bổ sung chức năng Hủy bỏ giao dịch, cho phép hủy những giao dịch có trạng thái Đã phát hành, khi hủy giao dịch, đơn hàng sẽ quay về trạng thái Đã xác nhận để chờ thanh toán.