Phiên bản 2.1.0.1

Thông tin thay đổi phần mềm Lệnh vận chuyển (Phiên bản 2.3.0.1) và Vé điện tử (Phiên bản 3.3.0.1)  - cập nhật ngày 11/12/2022

1. Sản Phẩm Lệnh Điện Tử

1.1 Lệnh Điện Tử

1.2 Quản Lý Lái Xe

1.3 Tuyến Vận Chuyển

1.4 Quản Lý Xe Khách Thuộc Công Ty

1.5 Thiết Lập Đoàn Xe

1.6 Thiết Lập Người Bán Vé

1.7 Ủy Thác Bán Vé

1.8 Thiết Lập Giá Vé Cho Xe

2. Sản Phẩm Vé Điện Tử (3.3.0.1)

2.1 Bán Vé Cho Doanh Nghiệp

2.2 Báo Cáo Hoạt Động Bán Vé Của Doanh Nghiệp

2.3 Báo Cáo Hoạt Động Bán Vé Tại Bến Xe

2.4 Báo Cáo Nhân Viên Bán Vé

2.5 Báo Cáo Doanh Số Bán Vé

3. Sản Phẩm App LaiXe (1.19.0.1)

3.1 Quản Lý Lệnh Cho Doanh Nghiệp

3.2 Bán Vé Ủy Thác
3.3 Quản Lý Lệnh Cho Lái Xe

3.4 Bán Vé Cho Lái Xe

3.5  Thông Tin Cá Nhân


Phiên bản 2.0.0.1

Thông tin thay đổi phần mềm Lệnh vận chuyển (Phiên bản 2.0.0.1) và Vé điện tử (Phiên bản 3.0.0.1)  - cập nhật ngày 11/11/2022

 

1. Bổ sung chức năng Quản lý nhà xe  

  • Chức năng này giúp Doanh nghiệp quản lý các nhà xe hoạt động tại doanh nghiệp và dễ dàng quản lý các thông tin khác (phương tiện, lái xe,…) theo từng nhà xe. 

 

Hình ảnh 1 . Thêm/Sửa nhà xe  

  • Các thông tin khác có bổ sung ô chọn nhà xe để dễ dàng phân tách dữ liệu theo từng nhà xe: 

 

Hình ảnh 2. Chọn Nhà xe tại chức năng Thêm/Sửa lái xe  

 

Hình ảnh 3. Chọn Nhà xe tại chức năng Thêm/Sửa tuyến vận chuyển  

 

 

Hình ảnh 4. Chọn Nhà xe tại chức năng Thêm/Sửa phương tiện  


 

Hình ảnh 5. Chọn Nhà xe tại chức năng Thiết lập đoàn xe